E-mail

wachtwoord

laatste wijziging op 23/01/2018

Recente publicatiesOnderzoek naar voorlopige hechtenis minderjarigen in NederlandNieuwe VN-aanbeveling, gender-gerelateerd geweldNieuwe VN-richtlijnen voor rechten migrantenkinderen.Opvang voor niet-begeleide minderjarigen – Pleegzorg speelt zijn troeven uitDe mythe van rationalisering. Over creativiteit en ambiguïteit in het sociaal werk.UNICEF rapport: “A familiar face – Violence in the lives of children and adolecents”TEJO kaart moeilijke toegang van jongeren tot jeugdhulpverlening aanHier spreekt men Nederlands. Een kritische analyse van de voorrangsregeling voor de Nederlandstaligen in het Brussels onderwijsDe invloed van het contractenrecht op de opname- en begeleidingsvrijheid in private voorzieningen in de jeugdhulp en gehandicaptenzorgLiber amicorum Patrick SenaeveWetgeving online grooming schiet wereldwijd tekort - NederlandStraatkinderen krijgen via VN sterkere rechtspositie - NederlandBezielende interventies. Wat sociaal werk succesvol maakt - NederlandUnicef – Harrowing Journeys, studie over jongeren die naar Europa vluchten gekenmerkt door uitbuiting en misbruikHet pleegouderboek. 202 vragen over pleegzorgNederland: Jeugdstrafrecht. 2de herziene uitgaveNederland: rechtszaken bij VN-KinderrechtencomitéAdoptie door de voormalige partner en andere wijzigingen in de adoptiewetgeving. Commentaar bij de wet van 20 februari 2017Het kind bij naam noemen: hoe gendergelijk is de huidige naamwetgeving?OVB eist onmiddellijke intrekking omzendbrief die de rechten van minderjarige verdachten schendtNederland: bijdrage aan VN-rapport over recht op onderwijs voor meisjesNederland: vijf keer zoveel alleenstaande kinderen op de vluchtKinderen in de jeugdhulp. Participatie is meer dan pratenEen meta-analyse van het verband tussen ouderlijke betrokkenheid enerzijds, schoolresultaten en gedrag anderzijdsFlexibele leerwegen in Vlaanderen: buiten de lijntjes kleurenHet verhaal van OCMW op onderhoudsplichtigen.Recht voor welzijnswerkers

 

 

 
College Rechten van de Mens: “School heeft Kubo niet gediscrimineerd”Vechtscheiding door de ogen van een kind – Kinderen moeten letterlijk een kant kiezenVaderlijke erkenning mogelijk vanaf prilste zwangerschapDuiding Drugs. Praktijkgids 2016.Verplichte anticonceptie voor vrouwen op gespannen voet met mensenrechtenCollege voor de Rechten van de Mens buigt zich over zaak-KuboJongeren op de rand van de meerderjarigheid. Zelfstandig wonen is niet de enige optie.Spelen in zwarte sneeuw. Fragiel manifest tegen kinderarmoede.De jeugdhulp zette mij “on hold”. Elk kind heeft recht op een goed leven.De invloed van het contractenrecht op de opname- en begeleidingsvrijheid van private voorzieningen in de jeugdhulp en gehandicaptenzorgOpzettelijke schade veroorzaakt door minderjarige. Contractueel verhaalsrecht van de gezinsaansprakelijkheidsverzekeraarElektronische Informatie Systemen in de jeugdhulp. Over transparantie, mogelijkheden en valkuilenVerstek en verzet in jeugdzaken na de Potpourri II-wetVoor sommige minderjarigen komt de meerderjarigheid te vroeg. Uitgestelde meerderjarigheid als antwoordWat is ouderschap?De erkenning en de instemming met de erkenning door een minderjarigeBemiddeling, potpourri en toekomstmuziekTwee jaar familie- en jeugdrechtbank, tijd voor een evaluatieSalduz bis krijgt vormTendering bedreigt kwaliteit van sociaal werk. Vlaamse opleidingen weerleggen voordelen van marktlogicaJongeren die hulp weigeren. Waar is de huiselijke warmte?EU beschermt minderjarige verdachten in strafzakenDe erfrechtelijke positie van het stiefkind in de nalatenschap van de stiefouderMijn kind mishandelt me.Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, een nieuwe speler in het vreemdelingenrechtKinderrechten en Migratie: de stand van zaken uit het jaarbericht kinderrechten 2016De invloed van het Europese beleidskader omtrent vroegtijdig schoolverlaten op het Vlaamse onderwijsbeleidZittenblijvenKinderbijslag: Studievoormiddag FAMIFED – De socio-economische rol van de kinderbijslag: een instrument in de strijd tegen armoedeBedreiging via internet. Verschillen in risicofactoren tussen jongeren die online en offline bedreigenHet belang van het kind – een dialoog tussen theorie en praktijkKnelpuntennota Kinderrechtencommissariaat – sluiting 30 asielcentra : welke gevolgen voor niet-begeleide minderjarigen?Meer aandacht nodig voor burgerlijke staat van vluchtelingen.Welke plaats hebben minderjarigen in onze samenleving?Raad voor Betwistingen inzake StudievoortgangsbeslissingenLeerlingenevalutatiegeschillen in het secundair onderwijs na de hervorming van de beroepsprocedureDe nieuwe GAS-wet. Zuurstof of stikstof?Kan dit zomaar? - Schoolrecht voor ouders.Eerste rapport over GAS-wet is een feitOnderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van besmettelijke ziekten ten behoeve van het slachtoffer van een misdrijf. Analyse van de wet van 20 juli 2015.Intersectorale samenwerking in de jeugdhulp. Goede praktijken wijzen de wegNieuwe aanpak jeugddelinquentie. Kinderrechten dagen jeugdrecht uit.De moeilijke oversteek Wonen na een verblijf in de bijzondere jeugdzorg, gevangenis en psychiatrie.Artikelen: straffe scholen.Europese lobby voor kinderen in armoede : Investeer in de kinderen van EuropaDe ouderlijke boedelverdeling. Hoe kan de wetgever de ouderlijke boedelverdeling stabieler maken door de aanvechtingsproblemen ervan te beperken.Advocaat François Koning schreef een handleiding voor het verhoorDe praktijk van integrale jeugdhulp. Het kan beter, eenvoudiger en sneller.Het belang van het kind en gezinshereniging onder artikel 8 EVRM na het arrest JeunesseDe rol van het OM binnen de familiekamers in eerste aanleg en in hoger beroep na de wet van 19 oktober 2015 (Wet Potpourri I)De GAS-wet op het kruispunt van bestuurlijk sanctierecht en strafrechtDe “hardnekkigheid” van ouders in een procedure tegen zorgverleners: de aanhouder wint… of toch niet?Keki – Zwaartepunten 2.0 – Thematische zwaartepunten in het Vlaams Kinderrechtenonderzoek van het afgelopen decennium (2004-2015).Sur ma route. Samen op zoek naar een beter parcours van Jeugdhulp naar zelfstandigheid.Overzicht van het vreemdelingenrecht - 3e uitgaveCommentaar bij de wet van 12 mei 2014 tot wijziging van de DAVO-wet met het oog op een effectieve invordering van de onderhoudsschuldenOverzicht van rechtspraak – afstamming (2012-2015)Gemeentelijke administratieve sancties: een stand van zaken na de wet van 24 juni 2013 en haar uitvoeringsbesluiten
…En nog maar eens het inschrijvingsrechtJeugdhulpverleners over jeugdrechtbanken. Verschillen bespreekbaar makenZeventig jaar Verenigde Naties: welke bijdrage aan de internationale rechtsorde?De atleet in minister Koen Geens. Penologische reflecties bij zijn justitieplan.Het Europese asielbeleid: doordobberen of het roer omgooien?Salduz-Actualia: Europees en Internrechtelijk perspectiefMelden van kindersekstoerisme – Ogen en oren in het buitenland zijn onmisbaarPreventie van radicaliseringGrondwettelijk Hof verfijnt GAS-wetRechtsbijstand voorafgaand aan en tijdens het verhoor van kwetsbare verdachten: een complexe opdracht voor de advocaatEen handleiding over gedwongen huwelijken voor dienstverleners.Actualia Familierecht 2014-2015.The right to health of the child.Zoeking ten aanzien van minderjarigen: mogelijk met toestemming? De toestemming van minderjarigen tot een huiszoeking en fouillering de lege lata en de lege ferendaArtikel 374, § 2, vierde lid BW en het belang van de ouders – Van theorie naar praktijkPleidooi voor een wetgevende hervorming van het Belgische afstammingsrechtKennisplein.be !
Betere hulp door zelfreflectie ( Nederland)Evaluatie van de engagementsverklaring: bevraging van relevante stakeholdersDe private stichting als vehikel voor een vermogensplanning voor een kind met een mentale beperking.Euthanasie bij minderjarigenHet gezin 2.0 . Huwelijk, nieuwe samenlevingsvormen en hun implicaties.Het Personen- en familierecht. Identiteit en verwantschap vanuit juridisch perspectief.Grooming en cyberlokking strafbaar. Uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van de seksuele integriteit van minderjarigen in cyberspace.Salduz en derdenwerking.Meemoederschap zonder adoptie – de wet van 5 mei 2014 tot vaststelling van de afstamming van de meemoeder.Awel, ik zie het niet meer zitten.Welzijn in VlaanderenHet belang van het kind: een dialoog tussen theorie en praktijkGAS-wet kan recht op spelen niet zomaar inperken
Het maatschappelijk onderzoek: opheldering ten behoeve van de familierechtbank
GAS-wetgeving MinderjarigenLevensbeschouwing en onderwijs, het juridisch kader.Overzicht van 25 jaar VN-Kinderrechtenverdrag.Het rechtspositiedecreet voor leerlingen.Algemeen Hoofddoekenverbod ? Een no go !Bewind over meerderjarige onbekwamen. Handleiding voor de familiebewindvoerder.De minderjarige en het gerecht.Onderwijs en kinderen op de vlucht/ knelpunten en aanbeveling vanuit een kinderrechtenperspectief.Kinderrechten in migratie: ideaal of ondergrens ?Europees onderzoek participatie in jeugdstrafrechtWaarom de KeKi databank voor stagebegeleiders een must is.Het politieverhoor van minderjarige verdachten op maat van het kind?Het overgangsrecht van de wet van 30 juli 2013.Alternatieve geschillenoplossing in de nieuwe familierechtbank: een stap voorwaarts of gemiste kans?Too little too late: (g) een recht op inclusief onderwijs in Vlaanderen.BeroepsgeheimSociale Landkaart. Uw gids bij sociale rechten en voorzieningen.België ratificeert het Optioneel Protocol bij het IVRKDe nieuwe wettelijke regeling inzake het bewind en de planning van de nalatenschappen van de ouders van een mentaal gehandicapt kind.Het nieuwe naamrecht: is Napoleon werkelijk dood?Dat verandert de zaak. Een bijdrage tot de articulatie van Integrale JeugdhulpWet en Duiding. Kids-Codex - 5-delig.( update 2014)Delinquentie bij Brusselse scholieren van Belgische en niet-Belgische afkomstToepassing van de rechten van het kind in het Vlaams basisonderwijs. Casestudy van “kinderrechtenscholen”Kwetsbaren in het nieuwe recht.Kinderen en de crisisIntegrale jeugdhulp, een traject met hinderpalen? -(visietekst van de jeugdmagistratuur)Slachtofferbeleid. Wetgeving en reglementeringHandleiding aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleidGAS-boetes: het kan ook andersKwetsbare vrije tijd? Uitdagingen voor emanciperend jeugdbeleid.Kinderontvoeringsverdrag niet begraven na uitspraak EHRMGelijkonderwijskansenbeleid in de school of expliciet kiezen voor het voeren van een armoedebeleid in de schoolGezinsbijslagen worden sociaal grondrecht.Spermatoerisme. De juridische en maatschappelijke gevolgen.Een voogd is iemand die voor je zorgt van een afstand -Europese kwaliteitsstandaarden voor voogden.Nieuwe partijen bij het VN-Kinderrechtenverdrag en de klachtenprocedureDe totstandkoming van de Europese richtlijn betreffende het recht op toegang tot een advocaatTraditioneel pestgedrag versus cyberpesten: een verkennende analyse van zelfgerapporteerd dader- en slachtofferschapWerken met patiëntenHandboek internationaal jeugdrecht.Handboek richtlijnen voor kinderen in alternatieve zorg.Over buitengewone kosten en verblijfsoverstijgende kosten.Het belang van het kind als kinderrecht.Zelfdoding en strafrecht: het taboe doorbroken.Standaardmotivering? Motiveringen van jeugdrechters betreffende maatregelen bij minderjarigen met een psychiatrische stoornis.“Overlast”: een vergelijkende studie van het beleid en de invulling tussen België en Groot-BrittaniëDe nieuwe GAS-wet: impact op minderjarigen.Sociale Media. Actuele jurdische aspecten.De minderjarige en de Wet Patiëntenrechten.Ouders en kinderenOuderlijk gezag. Een coherente gezagsregeling voor minderjarigen.Het nieuwe inschrijvingsdecreet: succesfactoren voor sociale mixRechten van de minderjarige i.v.m. zijn persoonlijkheidsdossierKinderalimentatie in vier stappenProfessioneel omgaan met risico : juridisch onderzoek naar de aansprakelijkheid van private non-profit voorzieningen met de focus op jeugdhulp en kinderopvang.Patiëntenrechten in de praktijk. De wet in voorbeelden vertaald.Kritiek op het jeugdonderzoeksplatformEuropees Hof voor de Rechten van de Mens geeft Marckx-arrest een staartjeRechtspositie meemoederDe invloed van ouderlijke responsiviteit en opvolging op de onveiligheidsbeleving van adolescentenHet gerechtelijk onderzoek met minderjarige verdachten: het mijnenveld ontruimdPreïmplantatie Genetische Diagnostiek met HLA-typering en het toekomstig welzijn van de saviour babyMisdrijven gepleegd ten aanzien van een minderjarig of kwetsbaar persoon. Een commentaar bij de wet van 30 november 2011Oprit 14 onderzoekt de schoolloopbanen van kinderen met een migratieachtergrondJeugddelinquentie in perspectief. Met een koel hoofd naar een geïntegreerde aanpak.Gezondheid kost geld. Eerste hulp bij gezondheidsschulden.De invloed van ouderlijk conflict op de levenstevredenheid van kinderenRechten van Palestijnse jongeren geschondenPapieren kinderenJeugd- en strafrecht Kritische zoektocht doorheen federale en decretale wetgeving, getoetst aan de praktijkKwetsbaren in het recht. Voorlopige bewindvoering: de juridische bescherming van kwetsbare personen.Medische screening bij jonge (top)sportersIn moeders armen...Eruit groeien/ eruit breken : stoppen met criminaliteit door jongvolwassen veelplegersKinderalimentatie bij de jeugdrechter: buikgevoel of objectiviteit?De Kinderombudsman, de stem van het kind en de bijzondere curator in civiele procedures ( Nederland).De GAS-wetgeving als instrument voor de aanpak van overlastSlachtofferschap en onveiligheidsbeleving van adolescenten op het openbaar vervoerFamilie- en jeugdrechtbankHet personen- en familierecht.Verraderlijk gewoon · Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht.De historische bewegingen in het opsluiten van minderjarigen: dwarswegen en zijsporen in België.Honderd jaar na de kinderbescherming: de institutionalisering van een pedagogische paradox.Who is irritating? Over intelligente camera en gebalde aanpak van jongeren.Welzijn in Vlaanderen. Beleid, bestuurlijke organisatie en uitdagingen.Goed aangepakt. Gesprekken over beroepsethiek bij kindermishandeling.Te dikke kinderen in Nederland. Mag de overheid ingrijpen?Doorwerking van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het kindJeugddelinquentie in Rwanda: kinderen in problemenEthiek in/ en jeugdsportSociale Landkaart. Uw gids bij sociale rechten en voorzieningenStraatsburg negeert Haags kinderontvoeringsverdragOuderlijk gezag moet op maat van het gezin georganiseerd wordenHet zeilmeisje revisitedGeweld op kinderen. Geweld op school: themanummer TORB 2012Overgevoeligheid voor jeugdcriminaliteit leidt tot overreactie.17 en zwanger, van tiener naar volwassene in 9 maanden?Ouderlijk gezag niet altijd gegarandeerd in het buitenlandDefinitie KinderprogrammaRechtspraak EHRM: vaderschap - ouderschapsverlof door een Belgische bril.Leerstuk:verlies van kans toegepast om niet geslaagd student vergoeding toe te kennenRecht op recht: sociale rechtshulp en sociaaljuridische dienstverlening in VlaanderenAanbevelingen Raadgevend Comité Bio-Ethiek over kwetsbare personenDe ontwikkeling van probleemgedrag bij pleegkinderenSubsidiair beschermden krijgen makkelijker gewaarborgde gezinsbijslagHet gebruik van poppen en tekeningen bij het horen van kinderenJeugdsanctierecht gewikt en gewogen.Onderzoek: Het belang van vroegtijdig ingrijpen bij jeugdcriminaliteit.De preventiepiramide. Preventie van probleemgedrag in het onderwijs.Wet en Duiding StrafrechtWet seksueel misbruik en pedofilie binnen een gezagsrelatieTzitemzo Jeugdrecht : nieuwe fichesInstrumentenbank Kinderrechten onlinePukkelpop: festivalgangers op het verkeerde been gezet?Gemeentelijke administratieve sanctiesProtocol van Moed: draaiboek voor hulpverleners (Antwerpen)Jeugdadvocatuur in VlaanderenGesloten Jeugdinstellingen in Vlaanderen en NederlandKinderen in scheidingssituaties

Recent verschenen een aantal interessante artikels over de rechten van kinderen in scheidingssituaties:

  • Kinderalimentatie - België-Nederland
  • Participatierechten van kinderen in scheidingssituaties
  • Handhaving omgangsregeling kinderen door middel van private sanctiesAdoptie

Recent verschenen een aantal interessante artikels over adoptie. Je kan hier een korte samenvatting en verwijzing vinden van volgende artikels:

  • Kwetsbaarheid en veerkracht bij Vlaamse adoptiegezinnen
  • Het belang van het kind bij illegale adoptieJeugdtransfers in het voetbalOngeborene heeft geen grondwettelijk recht op eerbiediging integriteitThemawetboek Jeugdrecht - LarcierKansen voor kinderen: een weg voor het jongerenwelzijn in Vlaanderen- Garant UitgeversJe rechten als energieverbruiker. - EPO-wetsreeksJongeren en geweld.Dader- en slachtofferschap gemeten en beleefd. -Acco UitgeverijEen zijden draadje - VUB PressOnderhoudsgelden voor kinderen en tussen ex - echtgenoten - IntersentiaKinderrechten: springplank of struikelblok? - IntersentiaKids-Codex Boek II Personen- en Familierecht - LarcierWat ervan te zeggen - IntersentiaKIDS-Codex, Boek III: Onderwijsrecht, Vrijetijdsrecht, Vreemdelingenrecht - LarcierHandboek Jeugdbeschermingsrecht - die Keure
Je rechten als slachtoffer – EPO WetsreeksJeugd- en strafrecht voor het sociaal-pedagogische werkveld - IntersentiaKIDS-Codex, Boek I: Kinderrechten in de grondwet (...) - LarcierAls het verkeer je raakt, praktische gids na een verkeersongeval - RondpuntMensenrechten Alle verklaringen en verdragen sinds 1215 - PrometheusVerblijfsregeling - IntersentiaKindermishandeling inzichtelijk. Vroegsignalering, onderzoek, diagnostiek, risicotaxatie - Koninklijke Van GorcumDe Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie - LarcierKIDS-Codex, Boek V: Minderjarigen en het sociaal recht - LarcierKIDS-Codex, Boek IV: Minderjarigen en het straf(proces)recht - LarcierKizito - CGVSKinderrechten als mensenrechten: een multidisciplinaire verkenning - IntersentiaPersonenrecht in kort bestek - IntersentiaFamilierecht in kort bestek - IntersentiaDe hervorming van het echtscheidingsrecht - IntersentiaKans op slagen. Een integrale kijk op geweld in gezinnen - Lannoo CampusEen draak op de weg - ClavisIntegrale Jeugdhulp, een uitdaging voor de Bijzondere Jeugdzorg - GarantBeroepsgeheim en hulpverlening - Die KeureVerblijfsco-ouderschap: Uitvoering en sanctionering van verblijfs- en omgangsregelingen - Adoptie door personen van hetzelfde geslacht - IntersentiaToegankelijke jeugdhulpverlening - KRCRechten van minderjarigen in de gezondheidszorgGeesteszieke minderjarigen en dwang - LarcierJongeren, psychiatrie en recht - IntersentiaHoe zoeken naar een publicatie

>> Alle titels in alfabetische volgorde
>> Alle auteurs in alfabetische volgorde
>> Op basis van trefwoord

Verstuur deze paginaDeze website kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap - IVA Jongerenwelzijn.
De Vlaamse Gemeenschap is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.